RUBIOLS

rubiolsAquí estem, acabant el mes de gener (mes de dietes i plans detox per excel·lència) i jo fent rubiols, uns altres dolços mallorquins. No tinc ReMeI! Us prometo que pensava fer (i tinc la llista feta i les idees a la llibreta) una serie d’amanides i plats saludables després de Nadal. Ni una, ni l’altre. Ha predominat el dolç altre cop. Deu ser el destí. O que tinc més papil·les gustatives a la punta de la llengua que ningú altre (on es detecta el gust dolç).

rubiolsNo és que em preocupi gaire, la veritat. Per mi la “dieta” com a tal, ha deixat d’existir (i la balança al lavabo també, jAjAjA). N’he fet, no moltes, però les he viscut. Ara ja no. No hi ha dietes miraculoses ni res d’això. Em sap greu però desenganyeu-vos. Respecto a la gent que les fa (ole! ells i la seva força de voluntat), però ara jo ja he aprés a menjar amb una filosofia sana i a fer exercici i he enterrat la paraula DIETA.  Tothom sap que ha i que no ha de menjar i que s’ha de fer exercici habitualment. No és cap descobriment. Potser el que costa és ajustar la quantitat necesaria de menjar, això sí. Però sobre que s’ha de menjar, sóc de les que pensa que no és cap secret. Sé que hi ha gent que té més facilitat en “inventar” plats saludables que altres, d’acord, però quan estem menjant ja sabem si ens convé o no, i si ens estem excedint o no hi arribem. Si sou dels que us costa pensar plats sans, torneu al blog en unes setmanes i prometo que us trobareu unes amanides espectaculars. 

Avui, farem honor a un dels cinc gustos bàsics i l’únic que és acceptat de manera global per totes les cultures i ètnies del món com a un dels gustos més plaents, el dolç. Amb els rubiols podem englobar varis gustos. Avui fem rubiols de mató o de brossat com diuen els mallorquins, però que sapigueu que també poden ser salats i anar farcits d’espinacs amb panses i pinyons. 

rubiols

[yumprint-recipe id=’148′]

Aquí estamos, acabando el mes de enero (mes de dietas y planes detox por excelencia) y yo haciendo “rubiols”, otros dulces mallorquines. No tengo ReMeDiO! Os prometo que pensava hacer (y tengo la lista hecha y las ideas en la libreta) de una serie de ensaladas y platos saludables después de Navidad. Ni una, ni la otra. Ha predominado el dulce otra vez. Debe de ser el destino. O que tengo más papilas gustativas en la punta de la lengua que cualquier otro (donde se detecta el sabor dulce). 

No es que me preocupe mucho, la verdad. Para mi la “dieta” como tal, ha dejado de existir (y la bascula en el baño también, JaJaJa). Las he hecho, no muchas, pero las he vivido. Ahora ya no. No hay dietas milagrosas ni nada de eso. Me sabe mal pero desengañaros. Respeto a la gente que las hace (ole! ellos y su fuerza de voluntad), pero ahora yo ya he aprendido a comer con una filosofia sana y a hacer ejercicio y he enterrado la palabra DIETA. Todos sabemos que hemos y que no hemos de comer y que debemos hacer ejercicio habitualmente. No es ningún descubrimiento. Puede ser que lo que cuesta más es ajustar la cantidad necesaria de comida, eso sí. Pero sobre que se ha de comer, soy de las que piensa que no hay secreto alguno. Sé que hay gente que tiene más facilidad en “inventar” platos saludables que otros, de acuerdo, pero cuando estamos comiendo ya sabemos si nos conviene o no, y si nos estamos pasando o no llegamos. Si sois de los que os cuesta pensar platos sanos, volved al blog en unas semanas y prometo que os encontraréis unas ensaladas espectaculares. 

Hoy, haremos honor a uno de los cinco sabores básicos y el único que esta aceptado de manera global por todas las culturas y etnias del mundo como uno de los sabores más placenteros, el dulce. Con los “rubiols” podemos englobar varios sabores. Hoy hacemos “rubiols” de requesón o “brossat” como dicen los mallorquines, pero que sepáis que también pueden ser salados e ir rellenos de espinacas con pasas y piñones. 

[yumprint-recipe id=’149′]

So here we are, ending January (excellence diets and detox month) and I am baking “rubiols”, another Majorcan dessert. I don’t have ReMeDy! I promise you that I was going to  (and I do have the list and ideas in my notebook) a serious amount of salads and healthy dishes after Christmas. Neither one, nor the other. Sweets have been dominating again. It must be the destiny. Or maybe that I have more taste buds on the tip of my tongue than anyone else (where the sweetness is detected). 

It’s not that I worry about it a lot, to tell you the truth. For me “diet” as such, has ceased to exist (and the bathroom scales too, HaHaHa). I did them, not a lot, but I lived them. Not anymore. There is no miraculous diet or anything like that. I feel sorry but you may have been deceived. I respect people who do them (good! for them and their willpower), but now I learned to eat with a healthy philosophy and to exercise and I buried the DIET word. We all know what we should and shouldn’t eat and that we have to exercise regularly. It isn’t a discovery. It might happen that what you find difficult is to adjust the necessary amount of food, that’s true. But about what you have to eat, I am the one who thinks that there are no secrets at all. I know that there are people for whom it is easier to think about a healthy menu than others, I agree, but when we’re eating we all know if it is good for us or not, or if it’s too much or not enough. If you’re one of the ones who find it difficult, come back to the blog in a couple of weeks and you’ll find plenty of amazing salads. 

Today, we are going to honor one of the five basic tastes and the one who is accepted in a global way for all the cultures and ethnic groups in the world as one of the more pleasurable tastes — sweet. With “rubiols” we can include different tastes. Today we’re going for sweet “rubiols” with cottage cheese or “brossat” as it is said by Majorcans, but let me tell you that you can also make them salty with salted spinach with raisins and pine nuts. 

[yumprint-recipe id=’150′]

By | 2016-01-25T06:00:00+00:00 25 gener, 2016|Galetes|0 Comentaris